Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp.z.o.o w Kramsku

 
 
INFORMACJA   DLA   MIESZKAŃCÓW

 

 

                Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. w Kramsku informuje, iż w związku z prowadzonymi pracami konserwacyjno-modernizacyjnymi od dnia 13.07.2020 zaprzestaje do odwołania przyjmowania ścieków dowożonych do oczyszczalni w miejscowości Dębicz od mieszkańców Gminy Kramsk.  Firmy świadczące usługi wywozu  nieczystości zobowiązane są dostarczać do innych oczyszczalni zgodnie z umową.

Wobec powyższego wzrasta koszt usługi wywozu nieczystości świadczonych przez nasze przedsiębiorstwo.

1.Wywóz  z poza Kramsk duża beczka   18 zł/m3

2.Wywóz z Kramska 17 zł/m3

3.Mała beczka z poza Kramska 105zł/m3

4.Mała beczka z Kramska 95zł/m3

Powyższe ceny obowiązują do czasu przywrócenia odbioru ścieków na oczyszczalni Dębicz.

Wzrost cen spowodowany jest dużymi kosztami opłat na innych oczyszczalniach tj 13 zł za m3 netto na oczyszczalni Licheń.


TARYFOWE GRUPY ODBIORCÓW USŁUG

 

Opracowanie poniższe określa analizę wysokości cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące na terenie Gminy Kramsk na okres 1 roku, w terminie od 01.07.2017 r. do 30.06.2018 r.

 

Taryfy zostały opracowane na podstawie art. 20-23 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. „o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków”, (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz.858 z późniejszymi zmianami) zwanej dalej Ustawą oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. „w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków” (Dz. U. Nr 127, poz. 886) zwanego dalej rozporządzeniem dla hydroforni, przepompowni ścieków                                        i oczyszczalni ścieków w miejscowości Dębicz.

 

Zgodnie z art. 22 Ustawy taryf cen obejmują obsługę odbiorców                                          z terenu Gminy Kramsk podzielonych na następujące kategorie odbiorców:

 

        gospodarstwa domowe – odbiorcy indywidualni używający wody do:

bezpośredniego spożycia oraz na potrzeby gospodarstwa domowego;

zraszania trawników przydomowych;

      pozostali odbiorcy – odbiorcy prowadzący działalność gospodarczą oraz           

                    odbiorcy instytucjonalni:

jednostki prowadzące działalność gospodarczą;

<-           - odbiorcy instytucjonalni (szkoły, przedszkola, urzędy, ośrodki zdrowia, domy pomocy społecznej, domy zakonne, itp.);

woda na cele przeciwpożarowe, zraszanie ulic, podlewanie placów i terenów zieleni.

Zgodnie z art. 22 Ustawy taryfy cen za usługi kanalizacyjne dotyczące    obsługi oczyszczalni ścieków w miejscowości Dębicz i przypisanych do niej obiektów obejmują:

 ► dostawców indywidualnych posiadających przyłącze kanalizacyjne oraz          

      odbiorców nie posiadających przyłączy kanalizacyjnych ale posiadających

      bezodpływowe zbiorniki, gdzie ścieki są gromadzone i później dowożone

      do zlewni ściekowej oczyszczalni beczkowozami asenizacyjnymi;

 

 

 ►dostawców ścieków prowadzących działalność gospodarczą oraz  

     dostawców instytucjonalnych posiadających przyłącze kanalizacyjne,

     a także dostawców, którzy posiadają zbiorniki bezodpływowe, gdzie

     ścieki są gromadzone i później dowożone do zlewni ściekowej

     oczyszczalni beczkowozami asenizacyjnymi.

W związku z powyższym wprowadzone zostały dwie grupy taryfowe:

      GRUPA 1 – gospodarstwa domowe – odbiorcy indywidualni.

      GRUPA 2 – pozostali odbiorcy – odbiorcy instytucjonalni, osoby

                          i jednostki prowadzące działalność gospodarczą.

III. RODZAJE I WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT

 

Za dostarczoną wodę dla odbiorców usług obowiązuje taryfa dwuczłonowa zawierająca cenę w złotych za 1 m3 dostarczonej wody oraz stawkę opłaty stałej w okresie rozliczeniowym zł./odb/m-c. Opłata stała będzie naliczana niezależnie od tego czy odbiorca w danym okresie rozrachunkowym będzie faktycznie pobierał wodę czy też nie.

 

Za odprowadzone ścieki obowiązuje taryfa jednoczłonowa wyrażona w złotych za 1 m3 odprowadzonych ścieków.

 

Wysokość cen i stawek za dostarczaną wodę dla odbiorców Gminy Kramsk

 

 

Lp.

 

 

Taryfowa grupa odbiorców

 

 

 

Wyszczególnienie

Wielkość cen  i stawek opłat

 

W okresie od 01.06.2018r do 30.05.2019r

 

W okresie od 01.06.2019r do 30.05.2020r

 

W okresie od 01.06.2019r do 30.05.2021r

 

1.

 

Grupa 1 – gospodarstwa domowe

cena za 1 m3

dostarczanej wody

 

opłata stała zł./odb/m-c

2,954,00

 

2,95


4,00

3,16


4,00

 

2.

 

 

Grupa 2 – pozostali odbiorcy

cena za 1 m3

dostarczanej wody

 

opłata stała zł./odb/m-c

3,256,00

3,25


6,00

3,48


6,00

 

 

Wysokość cen i stawek za odprowadzane ścieki do oczyszczalni w miejscowości Dębicz

 

 

Lp.

 

 

Taryfowa grupa odbiorców

 

 

 

Wyszczególnienie

Wielkość cen  i stawek opłat

 

W okresie od 01.06.2018r do 30.05.2019r

 

W okresie od 01.06.2019r do 30.05.2020r

 

W okresie od 01.06.2019r do 30.05.2021r

 

1.

 

Grupa 1 – gospodarstwa domowe

cena za 1 m3

odprowadzonych ścieków

 

 

4,47

4,47

4,69

 

2.

 

 

Grupa 2 – pozostali odbiorcy

cena za 1 m3

odprowadzonych ścieków

 

 

5,22

5,22

5,48

 

Do cen i stawek opłat netto dolicza się podatek od towarów i usług zgodnie z parag.2 pkt 9-12 rozporządzenia.

Stawka podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami wynosi 23%.
Odbiór przyłacza wodociągowego 150zł
Zapewniwnie dostaw wody 18,45

Rodzaj usługi

j.m.

Stawka podatku VAT %

Cena

Brutto

Odbiór techniczny przyłączy wodociągowych

szt

23

184,5

Odbiór techniczny przyłączy kanalizacyjnych

szt

 

 

Ponowne oplombowanie wodomierza na przyłączu(Uszkodzenie powstałe z winy odbiorcy)

 

szt

 

23

36,0

Odłączenie odbiorcy od sieci wodociągowej związane z długami(trwale)

szt

23

250,0

Odłączenie odbiorcy od sieci wodociągowej na własną prośbę

szt

23

125,0

Za ponowne podłączenie odbiorcy

szt

23

125,0

Zaświadczenie o jakości wody

szt

23

10,0

Czyszczenie kanałów kołowych sieci zewnętrznej/wewnętrznej o średnicy do 0,16m wypełnionych osadem do 1/3 wysokości kanału

 

mb

 

23

12,0

Czyszczenie kanałów kołowych sieci zewnętrznej/wewnętrznej o średnicy do 0,20m wypełnionych osadem do 1/3 wysokości kanału

 

mb

 

23

15,0

Czyszczenie kanałów kołowych sieci zewnętrznej o średnicy do 0,25m wypełnionych osadem do 1/3 wysokości kanału

 

mb

 

23

17,0

Czyszczenie studzienki ściekowej

szt

 

61,5

Czyszczenie studzienki rewizyjnej o średnicy wewnętrznej 1000mm,grubość osadu do 30 cm

 

szt

 

23

123,0

Czyszczenie studzienki rewizyjnej o średnicy wewnętrznej 1200-1400mm,grubość osadu do 30 cm

 

szt

 

23

150,0

Zapewnienie o dostarczeniu wody do działki

szt

23

18,46

Cennik usług z zakresu odbierania nieczystości płynnych na terenie gm.Kramsk.
Obowiązującego od dnia 02.01.2019

Rodzaj usług

j.m

Stawka podatku VAT

Cena

brutto

Odbiór szamba beczką 5m3 na terenie m.Kramsk, Kramsk Łegi, Kramsk Pole, Kramsk Łazy

kurs

8

75,00

Odbiór szamba beczką 5m3  po za terenem m.Kramsk,

kurs

8

85,00

Odbiór szamba beczką 17m3 na terenie m.Kramsk, Kramsk Łegi, Kramsk Pole, Kramsk Łazy

m3

8

13,00

Odbiór szamba beczką 17m3  po za terenem m.Kramsk,

m3

8

14,00

Odbiór osadu z oczyszczalni przydomowych beczką 5m3  poza terenem gminy Kramsk,

kurs

8

140,00
CENY KONKURENCYJNE!!!
601 632 344- KIEROWCA
Numery alarmowe:

Awarie wodociągów zgłaszać do:
-
Piotr Krakowski (miejscowości:Wola Podłeżna,Rudzica,Helenów)
Tel:663-592-424

-Wesołowski Tadeusz (pozostałe miejscowości)
Tel:663-512-424
Prezes Przedsiębiorstwa:
-
Paweł Łukaszewski
Tel: 609-501-103
Numery alarmowe:

Awarie wodociągów zgłaszać do:
Piotr Krakowski (miejscowości:Wola Podłeżna,Rudzica,Helenów)
Tel:663-592-424

Wesołowski Tadeusz (pozostałe miejscowości)
Tel:663-512-424
Sprawy odczytu wodomierzy
Mateusz Kubsik
697-672-424
Prezes Przedsiębiorstwa:
-
Paweł Łukaszewski
Tel: 609-501-103