Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp.z.o.o w Kramsku

Tutaj wpisz swój tekst...

TARYFOWE GRUPY ODBIORCÓW USŁUG

 

Opracowanie poniższe określa analizę wysokości cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące na terenie Gminy Kramsk na okres 1 roku, w terminie od 01.07.2017 r. do 30.06.2018 r.

 

Taryfy zostały opracowane na podstawie art. 20-23 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. „o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków”, (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz.858 z późniejszymi zmianami) zwanej dalej Ustawą oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. „w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków” (Dz. U. Nr 127, poz. 886) zwanego dalej rozporządzeniem dla hydroforni, przepompowni ścieków                                        i oczyszczalni ścieków w miejscowości Dębicz.

 

Zgodnie z art. 22 Ustawy taryf cen obejmują obsługę odbiorców                                          z terenu Gminy Kramsk podzielonych na następujące kategorie odbiorców:

 

        gospodarstwa domowe – odbiorcy indywidualni używający wody do:

bezpośredniego spożycia oraz na potrzeby gospodarstwa domowego;

zraszania trawników przydomowych;

      pozostali odbiorcy – odbiorcy prowadzący działalność gospodarczą oraz           

                    odbiorcy instytucjonalni:

jednostki prowadzące działalność gospodarczą;

<-           - odbiorcy instytucjonalni (szkoły, przedszkola, urzędy, ośrodki zdrowia, domy pomocy społecznej, domy zakonne, itp.);

woda na cele przeciwpożarowe, zraszanie ulic, podlewanie placów i terenów zieleni.

Zgodnie z art. 22 Ustawy taryfy cen za usługi kanalizacyjne dotyczące    obsługi oczyszczalni ścieków w miejscowości Dębicz i przypisanych do niej obiektów obejmują:

 ► dostawców indywidualnych posiadających przyłącze kanalizacyjne oraz          

      odbiorców nie posiadających przyłączy kanalizacyjnych ale posiadających

      bezodpływowe zbiorniki, gdzie ścieki są gromadzone i później dowożone

      do zlewni ściekowej oczyszczalni beczkowozami asenizacyjnymi;

 

 

 ►dostawców ścieków prowadzących działalność gospodarczą oraz  

     dostawców instytucjonalnych posiadających przyłącze kanalizacyjne,

     a także dostawców, którzy posiadają zbiorniki bezodpływowe, gdzie

     ścieki są gromadzone i później dowożone do zlewni ściekowej

     oczyszczalni beczkowozami asenizacyjnymi.

W związku z powyższym wprowadzone zostały dwie grupy taryfowe:

      GRUPA 1 – gospodarstwa domowe – odbiorcy indywidualni.

      GRUPA 2 – pozostali odbiorcy – odbiorcy instytucjonalni, osoby

                          i jednostki prowadzące działalność gospodarczą.

III. RODZAJE I WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT

 

Za dostarczoną wodę dla odbiorców usług obowiązuje taryfa dwuczłonowa zawierająca cenę w złotych za 1 m3 dostarczonej wody oraz stawkę opłaty stałej w okresie rozliczeniowym zł./odb/m-c. Opłata stała będzie naliczana niezależnie od tego czy odbiorca w danym okresie rozrachunkowym będzie faktycznie pobierał wodę czy też nie.

 

Za odprowadzone ścieki obowiązuje taryfa jednoczłonowa wyrażona w złotych za 1 m3 odprowadzonych ścieków.

 

Wysokość cen i stawek za dostarczaną wodę dla odbiorców Gminy Kramsk

 

 

Lp.

 

 

Taryfowa grupa odbiorców

 

 

 

Wyszczególnienie

Cena w zł./m3

 

Netto

 

VAT

 

Brutto

 

1.

 

Grupa 1 – gospodarstwa domowe

cena za 1 m3

dostarczanej wody

 

opłata stała zł./odb/m-c

2,954,00

 

2,95


4,00

3,16


4,00

 

2.

 

 

Grupa 2 – pozostali odbiorcy

cena za 1 m3

dostarczanej wody

 

opłata stała zł./odb/m-c

3,256,00

3,25


6,00

3,16


4,00

 

 

Wysokość cen i stawek za odprowadzane ścieki do oczyszczalni w miejscowości Dębicz

 

 

Lp.

 

 

Taryfowa grupa odbiorców

 

 

 

Wyszczególnienie

Cena w zł./m3

 

Netto

 

VAT

 

Brutto

 

1.

 

Grupa 1 – gospodarstwa domowe

cena za 1 m3

odprowadzonych ścieków

 

 

4,47

4,47

4,69

 

2.

 

 

Grupa 2 – pozostali odbiorcy

cena za 1 m3

odprowadzonych ścieków

 

 

5,22

5,22

5,48

 

Do cen i stawek opłat netto dolicza się podatek od towarów i usług zgodnie z parag.2 pkt 9-12 rozporządzenia.

Stawka podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami wynosi 8%.
Odbiór przyłacza wodociągowego 150zł
Zapewniwnie dostaw wody 18,45

Rodzaj usługi

j.m.

Stawka podatku VAT %

Cena

Brutto

Odbiór techniczny przyłączy wodociągowych

szt

23

184,5

Odbiór techniczny przyłączy kanalizacyjnych

szt

 

 

Ponowne oplombowanie wodomierza na przyłączu(Uszkodzenie powstałe z winy odbiorcy)

 

szt

 

23

36,0

Odłączenie odbiorcy od sieci wodociągowej związane z długami(trwale)

szt

23

250,0

Odłączenie odbiorcy od sieci wodociągowej na własną prośbę

szt

23

125,0

Za ponowne podłączenie odbiorcy

szt

23

125,0

Zaświadczenie o jakości wody

szt

23

10,0

Czyszczenie kanałów kołowych sieci zewnętrznej/wewnętrznej o średnicy do 0,16m wypełnionych osadem do 1/3 wysokości kanału

 

mb

 

23

12,0

Czyszczenie kanałów kołowych sieci zewnętrznej/wewnętrznej o średnicy do 0,20m wypełnionych osadem do 1/3 wysokości kanału

 

mb

 

23

15,0

Czyszczenie kanałów kołowych sieci zewnętrznej o średnicy do 0,25m wypełnionych osadem do 1/3 wysokości kanału

 

mb

 

23

17,0

Czyszczenie studzienki ściekowej

szt

 

61,5

Czyszczenie studzienki rewizyjnej o średnicy wewnętrznej 1000mm,grubość osadu do 30 cm

 

szt

 

23

123,0

Czyszczenie studzienki rewizyjnej o średnicy wewnętrznej 1200-1400mm,grubość osadu do 30 cm

 

szt

 

23

150,0

Zapewnienie o dostarczeniu wody do działki

szt

23

18,46

Wywóz nieczystości ciekłych:
-Beczką 5m3( Krams,Kramsk-Łazy,Kramsk-Pole 60 zł.Pozostałe miejscowości 75 zł)
-Beczką 17m3 ( Krams,Kramsk-Łazy,Kramsk-Pole 11 zł za m3.Pozostałe miejscowości 12 zł za m3)
- Z oczyszczalni przydomowych 5m3 120zł
CENY KONKURENCYJNE!!!
601 632 344- KIEROWCA
Numery alarmowe:

Awarie wodociągów zgłaszać do:
-
Piotr Krakowski (miejscowości:Wola Podłeżna,Rudzica,Helenów)
Tel:663-592-424

-Wesołowski Tadeusz (pozostałe miejscowości)
Tel:663-512-424
Prezes Przedsiębiorstwa:
-
Paweł Łukaszewski
Tel: 609-501-103
Numery alarmowe:

Awarie wodociągów zgłaszać do:
Piotr Krakowski (miejscowości:Wola Podłeżna,Rudzica,Helenów)
Tel:663-592-424

Wesołowski Tadeusz (pozostałe miejscowości)
Tel:663-512-424
Sprawy odczytu wodomierzy
Mateusz Kubsik
697-672-424
Prezes Przedsiębiorstwa:
-
Paweł Łukaszewski
Tel: 609-501-103